Home สิ่งที่น่าสนใจ WHART ผู้ถือหน่วยไฟเขียวเพิ่มทุนครั้งที่ 6

WHART ผู้ถือหน่วยไฟเขียวเพิ่มทุนครั้งที่ 6

577

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ (กลาง) นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลางซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด (WHAREM)  ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHART จัดการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ถ่ายทอดสดจาก อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้มีมติอนุมัติให้ทำการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินหลักครั้งที่ 7 มูลค่าไม่เกิน 5,549.72 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 62), โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) และโครงการ WHA E-Commerce Park อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพื้นที่อาคารรวม 184,329 ตารางเมตร พร้อมทั้ง อนุมัติให้กองทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 6 จำนวนไม่เกิน 400.60 ล้านหน่วย