Home สิ่งที่น่าสนใจ TRUBB สปินออฟนำ “เวิลด์เฟล็กซ์” เข้าตลาดหุ้น-ยื่นไฟลิ่งไตรมาส3

TRUBB สปินออฟนำ “เวิลด์เฟล็กซ์” เข้าตลาดหุ้น-ยื่นไฟลิ่งไตรมาส3

364
ภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB

บอร์ด บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) อนุมัตินำบริษัทย่อย “เวิลด์เฟล็กซ์” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คาดยื่นไฟลิ่งได้ภายในไตรมาส 3/64 กำหนดขายหุ้นไอพีโอ 142 ล้านหุ้น จัดสรรหุ้นเป็นสามส่วนโดยมีการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นของ TRUBB ที่เป็น Pre-emptive Rights ด้วย พร้อมกันนี้ TRUBB ประกาศเพิ่มทุน  340,739 ล้านหุ้น แบ่งขายผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5:1  ราคาหุ้นละ 2.20 บาท ควบแจก TRUBB-W2 ฟรี! โดย 1 หุ้นเพิ่มทุนรับ 1 วอร์แรนต์ และอีกส่วนเก็บไว้ขายให้กับ PP  ระบุจะทำให้ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งและมีฐานทุนที่มั่นคง  พร้อมประกาศบุกธุรกิจธุรกิจน้ำยางข้น-น้ำยางแปรรูป-ผลิตและจำหน่ายถุงมือยางเต็มอัตราศึก!

นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติแผนการนำ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“WFX”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน WFX ร้อยละ 95.59 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคาดการณ์กำหนดการยื่นแบบคำขอและร่างหนังสือชี้ชวนภายในไตรมาส 3/2564

โดยกำหนดจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 142,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังนี้ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 11,360,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TRUBB (Pre-emptive Rights) (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 14,200,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และ (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนประมาณ 116,440,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ

(ก) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 136,295,937 หุ้น โดยมีราคาเสนอขาย 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท  ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อม TRUBB-W2 (Record Date) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 1- 8 กันยายน 2564

(ข) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“TRUBB-W2”)  ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 136,295,937 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราส่วนการจัดสรร  1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2  อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ  3 ปี มีอัตราการใช้สิทธิ  1 หน่วย TRUBB-W2 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยกำหนดราคาใช้สิทธิ 6 บาทต่อหุ้น

(ค) เพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 68,147,968 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

การเพิ่มทุนของ TRUBB ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เนื่องด้วยปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและจำหน่ายน้ำยางข้นและผลพลอยได้จากน้ำยาง ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำยางข้นจะนำไปเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตถุงมือแพทย์, ถุงมือยางทำความสะอาด, ถุงยางอนามัย, เส้นด้ายยางยืด, กาว, ลูกโป่ง, จุกนมยางสำหรับเด็ก, โฟม และที่นอน เป็นต้น ซึ่งจากความผันผวนของราคายางและสภาพอากาศที่ผลิตยาง ประกอบกับแนวโน้มของค่าแรงที่สูงขึ้นในอนาคต รวมถึงการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า-19 (“COVID-19”)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยายธุรกิจน้ำยางข้นและน้ำแปรรูป อันเป็นธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และขยายธุรกิจเข้าสู่การผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความต้องการและเติบโตสูงขึ้นมากจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และถือเป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางน้ำข้นและผลพลอยได้จากน้ำยาง

ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่งไม่เป็นภาระกับผู้ถือหุ้นเดิมเกินกว่าความจำเป็น และเพื่อให้ได้เงินทุนเพียงพอในการบริหารงาน โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อจะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต

“ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อให้มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมโครงการใหม่ๆ ในอนาคตซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงิน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว” นายภัทรพล กล่าวในที่สุด

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564