Home Uncategorized TPOLY GROUP จัดโครงการ Kick Off Meeting ESG REPORT

TPOLY GROUP จัดโครงการ Kick Off Meeting ESG REPORT

456

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY และ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ จัดสัมมนา โครงการ Kick Off Meeting ESG REPORT เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ ESG REPORT และ เตรียมความพร้อมการดำเนินการด้านความยั่งยืน โดยการวิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ประกอบด้วย นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม ให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร TPOLY และ TPCH งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ของบริษัทฯ