Home สิ่งที่น่าสนใจ TPIPP ติดอันดับหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ยั่งยืน ESG100

TPIPP ติดอันดับหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ยั่งยืน ESG100

466

‘บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์’ หรือ TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งรายใหญ่ของไทย ได้รับคัดเลือกติดอันดับหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ยั่งยืน ESG100 ประจำปี 2564 จากจำนวน 824 หลักทรัพย์ ในฐานะเป็นบริษัทที่มีผลดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากสถาบันไทยพัฒน์ นับเป็นการเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเดินหน้าพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TPIPP ยึดมั่นและให้ความสำคัญในกระบวนการทำงานเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) มาโดยตลอด ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ สถาบันไทยพัฒน์ได้ประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนในปี 2564 โดยครอบคลุม 824 หลักทรัพย์ ซึ่งการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นสำคัญและเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

การที่ TPIPP ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทในกลุ่ม ESG100 ไม่เพียงแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนมากขึ้น หากแต่ยังเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทได้อย่างดีอีกด้วย