Home Uncategorized TMILL คว้ามาตรฐานระดับโลก FSSC 22000

TMILL คว้ามาตรฐานระดับโลก FSSC 22000

498
แววตา กุลโชตธาดา รองผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัน (มหาชน) หรือ TMILL

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ FSSC 22000 version 5.1 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้ผลิตอาหาร จาก Global Food Safety Initiative (GFSI) ที่เป็นสากลได้รับการยอมรับจากผู้ค้าปลีกอาหารในยุโรป

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัน (มหาชน) หรือ TMILL เปิดเผยว่า การได้รับมาตรฐานสากล FSSC 22000  Version 5.1  ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ  มีกระบวนการจัดการให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ มุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม