Home สิ่งที่น่าสนใจ TFG ปลื้มติดโผ ESG100 สถาบันไทยพัฒน์

TFG ปลื้มติดโผ ESG100 สถาบันไทยพัฒน์

543
นายเพชร  นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG)

บมจ.ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป (TFG) ปลื้ม! ได้รับการคัดเลือกอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ประจำปี 2564  จากสถาบันไทยพัฒน์ ตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน หนุนนักลงทุนประเภทสถาบันและกองทุน เพิ่มน้ำหนักลงทุน 

นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับการจัดอันดับจากสถาบันไทยพัฒน์ให้เป็น 1 ใน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG100) ประจำปี 2564 ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯที่สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับสังคม การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

การดำเนินธุรกิจของ TFG ไม่ได้มองเพียงมิติของกำไรจากการดำเนินงานเพียงเท่านั้น แต่ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม รวมไปถึงการยึดมั่นธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นโจทย์หลักที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่ไปกับสังคม

นายเพชร กล่าวอีกว่า การที่บริษัทฯได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนสถาบันและกองทุนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มน้ำหนักลงทุนในหลักทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้  การประเมิน ESG100 ในปี พ.ศ.2564 ครอบคลุม 824 หลักทรัพย์ (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) รวมทั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยอ้างอิงจากเอกสารรายงานที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งในรายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน และข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนของหน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์/กองทุน จากแหล่งข้อมูล 6 แหล่ง รวมจำนวนกว่า 15,260 จุดข้อมูล