Home Uncategorized EDL-Gen เตรียมออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90%

EDL-Gen เตรียมออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90%

577
ดวงสี พารายก กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen

‘บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน)’ หรือ EDL-Gen ผู้นำการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายใหญ่ของ สปป.ลาว ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 วงเงินรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เตรียมเสนอขายวันที่ 5, 6, 7 กรกฎาคม 2564 โดยมี ‘ทวิน ไพน์ กรุ๊ป’ ที่ปรึกษาชั้นนำในการระดมทุนกลุ่มประเทศ CLMVT และเป็นที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ พร้อมเผยทริสเรตติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ BBB- และแนวโน้มอันดับเครดิตในระดับ Negative สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ EDL-Gen ที่เป็นผู้นำพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียนและโอกาสการเติบโตจากแผนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งเพิ่มเป็น 2,435 เมกะวัตต์ภายในปี 2572

ดวงสี พารายก กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen เปิดเผยว่า จากนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่ผู้นำการผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ สปป.ลาว โดยนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาด ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับกับกระแส Green Energy โดยบริษัทฯ บริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและผลักดันให้ สปป.ลาว เป็นผู้ส่งออกพลังงานสะอาดและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน

วันแสง วันนะวง รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน EDL-Gen

วันแสง วันนะวง รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน EDL-Gen กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยได้ลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งให้เพียงพอต่อความต้องการภายใน สปป.ลาว และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินไปยังต่างประเทศ โดยมีประเทศไทย เวียดนามและกัมพูชาเป็นผู้รับซื้อพลังงานรายใหญ่ในภูมิภาคนี้

ทั้งนี้ EDL-Gen มีแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งรูปแบบการพัฒนาโครงการเอง และเป็นความร่วมมือกับภาคเอกชน (IPP) โดยมีเป้าหมายภายในปี 2572 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมเพิ่มเป็น 2,435 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมของโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว 1,683 เมกะวัตต์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งบริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป ที่ปรึกษาชั้นนำในการระดมทุนกลุ่มประเทศ CLMVT เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหุ้นกู้ของ EDL-Gen เพื่อนำเงินที่ได้มาชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2564

อดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด

อดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาชั้นนำในการระดมทุนกลุ่มประเทศ CLMVT ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ กล่าวว่า EDL-Gen ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยที่เสนอขายไม่เกิน 6 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น ครบอายุไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองขั้นต่ำ 100 หน่วย โดยผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ชุดนี้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบไปด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) ซึ่งการเสนอขายครั้งนี้กำหนดให้นักลงทุนชำระค่าจองซื้อในวันที่ 5, 6, 7 กรกฎาคม 2564

สำหรับหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ EDL-Gen ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่อันดับ BBB- และแนวโน้มอันดับเครดิต Negative ทั้งนี้ EDL-Gen มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีแผนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรองรับความต้องการใช้พลังงานในภูมิภาคนี้ จากการที่รัฐบาลลาวมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทยจำนวน 9,000 เมกะวัตต์ ซึ่งมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับซื้อรายใหญ่ รวมถึงโอกาสการเติบโตจากการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประเทศกัมพูชาและเวียดนามที่มีสัญญาการจำหน่ายไฟฟ้ารวมกันมากกว่า 11,000 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ EDL-Gen จะขยายตัวได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมพลังงานยังมีเสถียรภาพและไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าภายใน สปป.ลาว และในภูมิภาคอาเซียนยังขยายตัวได้ดี ทำให้ EDL-Gen มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ รวมถึงหนี้สินต่อทุน (D/E) ไม่ถึง 2 เท่า สะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงินที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ EDL-Gen ได้เป็นอย่างดี