Home สิ่งที่น่าสนใจ BEAUTY ลุยแต่งตั้งตัวแทนขายค้าปลีกรายใหญ่

BEAUTY ลุยแต่งตั้งตัวแทนขายค้าปลีกรายใหญ่

522

อัญชลี เกิดจั่น ผู้จัดการอาวุโสฯ บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้  (BEAUTY) ตัวแทนลงนามในสัญญาร่วมกับ อนันต์ อัศวราชันย์ กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวราชันย์ ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภครายใหญ่ในเขตภาคกลางตอนบน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยผ่านช่องทางจำหน่ายร้านค้าปลีกรายย่อย ครอบคลุมพื้นที่เขตภาคกลางตอนบน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, สระบุรี และลพบุรี ซึ่งมีจุดจำหน่ายรวมทั้งสิ้นกว่า 1,200 จุดจำหน่าย ณ สำนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวราชันย์  จ.พระนครศรีอยุธยา