Home Uncategorized AGE ลงพื้นที่ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19

AGE ลงพื้นที่ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19

289

บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) ผนึกกำลังลงพื้นที่ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบความช่วยเหลืออุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมสิ่งของจำเป็น ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลป้องกันตนเอง เพื่อสู้สถานการณ์โควิด-19 ภายใต้โครงการ “เอจีอี ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน สู้ภัยโควิด-19” ตอกย้ำนโยบายใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อมตลอดจนชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว

นางสาวปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE กล่าวว่า AGE มีความห่วงใยต่อคนในชุมชนรอบคลังสินค้าและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้ดำเนินโครงการ “เอจีอี ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน สู้ภัยโควิด-19” ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563-2564 ล่าสุดคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่พี่น้องในชุมชนรอบคลังสินค้า ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว่า 10 หมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล รวมกว่า 1,300 ชุด เพื่อช่วยเหลือ บรรเทา ให้กำลังใจ พร้อมให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ อย่างปลอดภัย ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และการเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นอกเหนือจากช่วยเหลือชุมชนแล้ว AGE ยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หอประชุม ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา) และมอบหน้ากาก KN95 ชุด PPE และน้ำดื่ม สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือบรรเทาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอยุธยา

ทั้งนี้ AGE ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างเกื้อกูล มุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ยึดมั่นในหลักการบริหารและปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป