Home Uncategorized 6 กลุ่มอาชีพ ที่สามารถเดินทางช่วง ‘เคอร์ฟิว’ ได้

6 กลุ่มอาชีพ ที่สามารถเดินทางช่วง ‘เคอร์ฟิว’ ได้

691
เปิดรายละเอียด 6 กลุ่มยกเว้น ที่สามารถเดินทางออกนอกบ้านในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา โดยมีระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
1) ด้านสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วยที่ต้องไปพบแพทย์เพื่อรักษา และเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
2) การขนส่งสินค้าเพื่อประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า
3) การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ ผู้ขนส่งและผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่ง ผู้ที่เดินทางไปยังที่ศูนย์พักคอยรอการส่งตัวเพื่อรับการรักษาโรค ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
4) การให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง หรือผู้ประสบภัย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร ผู้ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม งานกู้ภัย การประกันภัย ผู้ต้องดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
5) การประกอบอาชีพที่จำเป็น ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม ผู้ทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้ งานรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรือการตรวจรักษาสัตว์
6) กรณีจำเป็นอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้เดินทางจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทางหรือหลักฐานอื่น ๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่อย่างเคร่งครัด
ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการออกนอกเคหสถาน ได้ที่ลิงก์นี้