Home Uncategorized “ไอเดีย” สนับสนุนกระดาษให้หน่วยบริการฉีดวัคซีน

“ไอเดีย” สนับสนุนกระดาษให้หน่วยบริการฉีดวัคซีน

438

วิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการเยื่อและกระดาษ SCGP และวิมล จันทร์เทียร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP ร่วมมอบกระดาษกระดาษถ่ายเอกสารแบรนด์ไอเดียและแบรนด์สุพรีม จำนวน 3,000 รีม ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการฉีดวัคซีนนำไปใช้เก็บข้อมูลของผู้เข้ารับบริการ และอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่าง ๆ ภายในหน่วยบริการ ซึ่งไอเดียยังคงเดินหน้าส่งมอบความช่วยเหลือนี้ไปยังหน่วยบริการฉีดวัคซีนต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว 25 แห่ง รวมกว่า 9,000 รีม