Home สิ่งที่น่าสนใจ เสวนาออนไลน์ SIAM PIECES พรุ่งนี้ (13 ก.ค.64)

เสวนาออนไลน์ SIAM PIECES พรุ่งนี้ (13 ก.ค.64)

693

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันพลาสติก และ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายพันธมิตร สร้างสรรค์โครงการพัฒนาแบบแผนธุรกิจ (Business Model) สำหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติกหลังการใช้โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการของพลาสติกหลังการใช้งานในภาพรวมของทั้ง Value Chain จึงจําเป็นต้องมีการศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพื่อเพิ่มอัตราการนําขยะพลาสติกไปใช้ประโยชน์ และป้องกันขยะพลาสติกหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้กำหนดจังานแถลงข่าวและงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ SIAM PIECES โมเดลเส้นทางการจัดการพลาสติกใช้แล้วครบวงจร ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 (ZOOM Application) เวลา 13.00-14.30 น. โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ได้ที่ https://us02web.zoom.us/j/87268423341#success