Home Uncategorized เร่ง! ฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสทีมด่านหน้า

เร่ง! ฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสทีมด่านหน้า

710

การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดจากสายพันธุ์เดลต้า เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ เกิดความปลอดภัยมากขึ้น จึงต้องได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันอีกครั้ง

สำหรับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster dose) นั้น บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบแล้ว มากกว่า 3 เดือน จึงควรได้รับวัคซีนกระตุ้นทันที ภายในเดือน ก.ค. นี้

รัฐบาลคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าเป็นสำคัญ และจะธำรงรักษาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยไว้ให้มั่นคง