Home สิ่งที่น่าสนใจ เพชรบูรณ์เตรียม Kick Off “เอามื้อสามัคคี” 17 ก.ค นี้

เพชรบูรณ์เตรียม Kick Off “เอามื้อสามัคคี” 17 ก.ค นี้

566

พช.เพรบูรณ์ลงพท.ติดตาม “โคก หนอง นา พญาแร้งลงหนอง พลังงานแสงอาทิตย์แบบน้ำตื้น”-เตรียม Kick Off “กิจกรรมเอามื้อสามัคคี” 17 ก.ค.64

นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำและมูลนิธิป่าสัก ติดตามสนับสนุนระบบสูบน้ำ “โคก หนอง นา พญาแร้งลงหนอง พลังงานแสงอาทิตย์แบบน้ำตื้น” ในพื้นที่ อ.ศรีเทพ  พร้อมทั้งวางแผนเตรียมพื้นที่ จัดกิจกรรม” จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามัคคี” ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พช. วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

การเอามื้อสามัคคีเป็นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบแต่ละแปลง ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เช่น การร่วมกันเอามื้อห่มดิน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกป่า5 ระดับ การขุดคลองไส้ไก่ การทำหลุมขนมครก การปั้นคันนา การทำแซนวิชปลา ทำปุ๋ยชีวภาพ ปลูกไม้ล่อแมลง รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจ

ซึ่งกิจกรรมจะส่งเสริมให้เกิดเป็นเครือข่ายเอามื้อสามัคคีของครัวเรือนต้นแบบ ที่คอยช่วยเหลือกันเอามื้อสามัคคีในแปลงอื่นๆ เกิดความสามัคคีปรองดอง เป็นพลังชุมชนที่เข้มแข็งมั่นคง พออยู่ พอกิน พอใช้และพอร่มเย็น พร้อมรับมือกับปัญหาด้านต่าง ๆ ได้