Home Uncategorized เป๊ปซี่โค การ์ดไม่ตก.. จ้างพนักงานปกติ ไม่มีลดเงินเดือน

เป๊ปซี่โค การ์ดไม่ตก.. จ้างพนักงานปกติ ไม่มีลดเงินเดือน

352
สุดิปโต โมซุมดา กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและเวียดนาม

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง การ์ดไม่ตก ออกมาตรการคุมเข้มพนักงาน สำนักงาน และโรงงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ขอเป็นพลังในการร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และพร้อมลงทุนพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นายสุดิปโต โมซุมดา กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและเวียดนาม ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายมันฝรั่งทอดกรอบเลย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการควบคุมบางพื้นที่ที่พบว่ามีการติดเชื้อสูง นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในระลอกแรก เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้ปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ มาตลอด โดยอนุญาตให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เน้นการประชุมผ่านออนไลน์ พร้อมสนับสนุนการจัดหาและอํานวยความสะดวกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งผู้บริหารได้เข้าร่วมกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและหอการค้าไทยในการจัดหาวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานของผู้จัดจำหน่ายและผู้รับเหมา

นายสุดิปโต กล่าวต่อว่า ตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จนกระทั่งปัจจุบัน เป๊ปซี่โค การ์ดไม่เคยตก โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก รวมถึงพนักงานของผู้จัดจำหน่าย ผู้รับเหมาและเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ง ทั้งนี้ในส่วนของโรงงานและฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดเพิ่มมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพและสวัสดิภาพของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง เพิ่มความถี่ในการทําความสะอาด ฆ่าเชื้อในสถานที่ประกอบการและสถานที่ทํางาน จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย หน้ากากป้องกัน (Face Shield) ชุด PPE โดยบริษัทฯ ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวให้พนักงานได้อย่างเพียงพอ เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราเพิ่มมาตรการการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัย โดยการจัดทําแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทางของพนักงานและครอบครัว มีการเฝ้าระวังและกักตัวพนักงานที่มีประวัติใกล้ชิดผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อ 14 วัน โดยไม่หักเงินเดือนและวันลา รวมถึงการตรวจโควิด-19 ทันทีให้กับพนักงานทุกภาคส่วนในกรณีที่ระบุว่ามีการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยยืนยัน และมีการทำประกันคุ้มครองโควิด-19 ให้กับพนักงานผู้รับเหมาและเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 5,506 กรมธรรม์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้ง ทีมปฏิบัติการโควิด-19 เพื่อกําหนดนโยบายและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของภาครัฐ มีการสร้างความตระหนักรู้และอบรมให้ความรู้ การป้องกันควบคุมเกี่ยวกับเชื้อโควิด-19 รวมถึงการประชาสัมพันธ์ด้านการเสริมสร้างสุขอนามัยส่วนบุคคล วัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านสื่อหลายรูปแบบ รวมทั้งจัดให้มีสายด่วนให้ความช่วยเหลือในกรณีทั่วไป ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ความช่วยเหลือประสานงานซึ่งเปิดทำการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ด้าน การจ้างงานนั้น บริษัทฯ ยังคงมีการจ้างงานตามปกติ ไม่มีการลดเงินเดือนหรือสวัสดิการใดๆ แต่ได้ดําเนินการเพิ่มสวัสดิการให้เงินช่วยเหลือพิเศษและการจัดหาอาหารกลางวัน ฯลฯ ให้กับพนักงานฝ่ายปฏิบัติการที่มีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานเรียนรู้ในการทำงานจริง ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมากกว่า 10 คน ซึ่งภายใต้และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจากการฝึกงานที่ออฟฟิศเป็นการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เพื่อให้สอดคล้องมาตรการสาธารณสุขของภาครัฐและบริษัทฯ  แผนกฝ่ายบุคคลจัดให้มีปฐมนิเทศนักศึกษา แนะนำผู้บริหารและบุคลากรผู้ได้รับมอบหมายการเป็นพี่เลี้ยงของแต่ละแผนกผ่านระบบ zoom นอกจากนี้นักศึกษาฝึกงานจะได้เรียนรู้ ได้รับการฝึกอบรม เรียนรู้ปัญหาจริงจากการฝึกงานในแผนกต่างๆ พร้อมคิดค้นและนำเสนอโครงการ โดยมีระยะเวลา 2 เดือนที่ได้ฝึกปฏิบัติจริง พร้อมทั้งมีโอกาสได้นำเสนอผลงานกับทางผู้บริหารในแต่ละแผนก ทำให้นักศึกษาได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ในการทำงานจริงเพื่อพัฒนาต่อไป

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ระลอกใหม่นี้ บริษัทฯ ขอเป็นพลังร่วมต่อสู้ส่งเสริมการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยการมอบอุปกรณ์ป้องกันในการทำงานชุด PPE 600 ชุด เครื่องมือวัดออกซิเจนในเลือด 2,000 เครื่อง ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม Aquafina และผลิตภัณฑ์เลย์ ให้กับโรงพยาบาลสนาม 59 แห่ง ใน 16 จังหวัด รวมถึงสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานครฯ โดยมาตรการและการดําเนินงานของบริษัทฯ เหล่านี้ คือส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้แก่ทุกคนในสังคมไทย ด้วยตระหนักดีว่าสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน คือรากฐานที่สําคัญของการเติบโตและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า

ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจของเป๊ปซี่โค ประเทศไทย บริษัทฯ เองมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยและเรายังคงให้คํามั่นว่าจะมีการลงทุนพัฒนาธุรกิจเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการทำงานร่วมกับภาคสังคมและการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นายสุดิปโต กล่าวสรุป