Home Uncategorized เทคนิคมีนบุรี คืนเงินค่าใช้จ่ายช่วยลดภาระผู้ปกครองช่วงโควิด

เทคนิคมีนบุรี คืนเงินค่าใช้จ่ายช่วยลดภาระผู้ปกครองช่วงโควิด

392

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ได้ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ซึ่งปัจจุบันมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นนายกสมาคมครูและผู้ปกครอง มีความห่วงใยผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ และต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ ทางวิทยาลัยฯ จึงได้มีการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร แผนกวิชา งานกิจกรรม งานการเงิน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานทะเบียน งานครูที่ปรึกษา และสมาคมผู้ปกครองและครู เพื่อพิจารณาลดค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาเก็บจากผู้ปกครองตามระเบียบของ กระทรวงศึกษาธิการ เช่น ด้านการเรียนการสอน การฝึกงาน ค่ากิจกรรมต่าง ๆ เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เช่น ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งได้เห็นพ้องต้องกันว่าค่าใช้จ่ายส่วนใดที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือไม่ได้ปฏิบัติในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ก็ให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของทุกฝ่ายให้คืนเงินส่วนนั้น เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองมากที่สุดเต็มจำนวน 100% แต่ส่วนใดที่ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่ เช่น เป็นโครงการต่อเนื่อง การจ้างครู ทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีสัญญาว่าจ้าง กิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปจัดในรูปแบบออนไลน์แล้วค่าใช้จ่ายลดลง ก็จะลดให้ตามสัดส่วน ซึ่งจะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองสามารถทำเรื่องผ่อนผันได้ การจัดหาทุนการศึกษามาช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเยียวยาจิตใจให้ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดได้อีกทางหนึ่ง ถึงแม้ว่าในสถานศึกษาของรัฐจะไม่มีค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกับสถานศึกษาของเอกชนเพราะรัฐมีเงินงบประมาณอุดหนุนมาให้ เช่น เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ห้องเรียนอาคารสถานที่ คุรุภัณฑ์ ยานพาหนะ ค่าสาธารณูปโภคต่าง เป็นต้น แต่เราก็ไม่นิ่งนอนใจที่จะ ช่วยบรรเทาช่วยเหลือผู้ปกครองเพิ่มอีก

นายทวีศักดิ์ ยังได้กล่าวต่อว่าในเรื่องดังกล่าวนี้ ทางสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำกับดูแลสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ก็พร้อมใจกันยินดีจะดำเนินการในเรื่องนี้ เพราะถือว่าสถานศึกษา จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา ต้องไม่ให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเดือดร้อนต้องพักการเรียนหรือมาลาออกจากสถานศึกษา หรือการฝึกงานในสถานประกอบการเพราะการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกสาขาวิชานั้นสำคัญต่อประเทศชาติ สำหรับการคืนเงินจะไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน เพราะสถานศึกษาจะพยายามจัดกิจกรรมต่าง ๆให้มีคุณภาพ ปลอดภัยให้ประหยัดงบประมาณมากที่สุด และช่วงนี้ทางสมาคมผู้ปกครองและครูก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมต่าง ๆ ทุกรูปแบบ ซึ่งขณะนี้ทุกโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนก็ได้รับทราบนโยบายนี้และทางสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการสั่งการและกำชับติดตามในเรื่องนี้ โดยสถานศึกษาต่าง ๆ ได้ดำเนินการทยอยคืนเงินให้กับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่ช่วงที่เปิดเทอมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา แต่อาจจะเกิดความล่าช้าเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด โดยทางวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ได้ลดค่าใช้จ่ายคืนให้กับผู้ปกครองตามประกาศ ขณะนี้มีผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาบางส่วนได้มาติดต่อขอรับคืนจากงานการเงิน และครูที่ปรึกษาแล้ว