Home Uncategorized เช็กด่วน! บขส. ปรับเส้นเดินรถภาคอีสาน

เช็กด่วน! บขส. ปรับเส้นเดินรถภาคอีสาน

715

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เพื่อให้การบริการรถโดยสารสาธารณะของ บขส. สอดคล้องกับมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่เห็นชอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล งดเดินทางออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. และให้ระบบขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. นั้น บขส. ได้ปรับตารางเดินรถเพิ่มเติม ในวันที่ 13 – 25 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

1. เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จากเดิมเปิดให้บริการ 10 เส้นทาง ปรับลดลงเหลือ 5 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ – นครพนม กรุงเทพฯ – เลย – เชียงคาน กรุงเทพฯ – สุรินทร์  กรุงเทพฯ – สังขะ – ขุขันธ์ – กันทรลักษณ์ – เดชอุดม – อุบลราชธานี กรุงเทพฯ – รัตนบุรี ให้บริการวันละ 1 เที่ยววิ่ง (ไป – กลับ)

2. เส้นทางภาคเหนือ ให้บริการเดินรถ 3 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ – คลองลาน กรุงเทพฯ – หล่มเก่า กรุงเทพ – อุตรดิตถ์ วันละ 1 เที่ยววิ่ง (ไป – กลับ)

3. เส้นทางภาคใต้ หยุดให้บริการเดินรถทุกเส้นทาง

สำหรับผู้โดยสาร บขส. ที่จองตั๋วล่วงหน้าเดินทางระหว่างวันที่ 13 – 25 กรกฎาคม 2564 สามารถติดต่อขอเลื่อนการเดินทาง หรือคืนตั๋วได้เต็มราคา โดยไม่หักค่าธรรมเนียม ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออก ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม โทร. Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อช่องขายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ ทั้งนี้ในการเดินทางข้ามจังหวัด ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบประกาศ/คำสั่งจังหวัด มาตรการเข้า – ออกจังหวัด ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันจากเว็บไซต์ของ ศบค. หรือของจังหวัด ก่อนการเดินทางด้วย และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อาทิ เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวงกว้าง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/43730