Home สิ่งที่น่าสนใจ ศธ. เปิดตัว ‘ครูพร้อม’ เตรียมพร้อมเปิดเทอม

ศธ. เปิดตัว ‘ครูพร้อม’ เตรียมพร้อมเปิดเทอม

369
ศธ.เปิดตัว ‘ครูพร้อม’

สืบเนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีมติให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ออกไปเป็นวันที่ 1 มิ.ย. 64 จากเดิมวันที่ 17 พ.ค. 64 นั้น

เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พ.ค. 64 เป็น 1 มิ.ย. 64

ทำให้วันนี้ (วันที่ 11 พ.ค. 64) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำการเปิดตัวเว็บไซต์ ‘ครูพร้อม’ ซึ่งเป็นคลังกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตสำหรับครู นักเรียน รวมไปถึงประชาชนที่สนใจ ตลอดช่วง 11 วันก่อนเปิดภาคเรียน คือตั้งแต่วันที่ 17-31 พ.ค.

‘ครูพร้อม’ ตั้งอยู่บนหลัก การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Active learning โดยเว็บไซต์นี้ เกิดขึ้นมาจากความห่วงใยที่มีต่อครู นักเรียน และผู้ปกครอง ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่ยังคงความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่

ในวันที่ 1 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนจะจัดการเรียนรู้ 5 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 1. On-line โดยเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  2. On-site โดยเดินทางไปเรียนที่โรงเรียน  3. On-air โดยเรียนผ่านโทรทัศน์ในช่อง DLTV  4. On-demand โดยเรียนผ่านสื่อบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ  5. On-hand สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมทางเทคโนโลยี โดยเรียนครูจะนำเอกสารการเรียน ใบงาน และแบบฝึกหัดไปให้ถึงบ้าน

ในแต่ละโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ ตามศักยภาพและความเหมาะสม ของโรงเรียนและผู้เรียน