Home Uncategorized ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่มีนโยบายสลับฉีดวัคซีน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่มีนโยบายสลับฉีดวัคซีน

528

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศว่า ขณะนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังไม่มีนโยบายให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ต่างชนิดกัน เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันทั้ง 2 เข็ม ตามที่บริษัทผู้ผลิตได้รับอนุญาต

ยกเว้นกรณีผู้อยู่ในโครงการศึกษาวิจัย หรือ กรณีผู้ฉีดแพ้หรือมีอาการข้างเคียงรุนแรงจากการฉีดวัคซีนเข็มแรก สามารถให้วัคซีนต่างชนิดในเข็มที่ 2 ได้ หากแพทย์เห็นสมควร

ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์หรือหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเพื่อรับวัคซีนต่างชนิดดังกล่าว ทางราชวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และการประกันภัยอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดจากผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน

Cr.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์