Home Uncategorized รพ.นพเวช พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน

รพ.นพเวช พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน

391

โรงพยาบาลนวเวช เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน และต้องการให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 จึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนจองคิวผ่านระบบหมอพร้อมไว้ก่อนหน้านี้ โดยโรงพยาบาลได้เตรียมการบริการที่มีมาตรฐาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ จุดคัดกรองก่อนการเข้ารับการบริการฉีดวัคซีน ห้องพักคอยเพื่อสังเกตอาการ และมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เตรียมพร้อมตลอดเวลา หากประชาชนเกิดอาการไม่พึงประสงค์ หรือมีอาการภาวะฉุกเฉินอื่น ๆ โดยได้เริ่มให้บริการฉีดแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

การเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการบริการที่สะดวกมากขึ้น โดยโรงพยาบาลนวเวชหวังว่าศักยภาพที่มี จะช่วยทำให้การฉีดวัคซีนซึ่งเป็นวาระแห่งชาติสำเร็จตามเป้าหมายที่รัฐวางไว้ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย และทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิด

สำหรับประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับโรงพยาบาลนวเวช สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2483 9999 หรือ www.navavej.com