Home สิ่งที่น่าสนใจ นิปปอนเพนต์ ยกระดับ ช่างซ่อมสีรถยนต์ สู่มืออาชีพ

นิปปอนเพนต์ ยกระดับ ช่างซ่อมสีรถยนต์ สู่มืออาชีพ

542

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหนังสือรับรองการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่าง เตรียมพื้นผิวสำหรับงานซ่อมสีรถยนต์ ภายใต้โครงการ “นิปปอนเพนต์ โปรเตเจ้” มุ่งสร้างเยาวชนช่างสี ขับเคลื่อนกำลังพล สู่มืออาชีพ

นางสาวสมสุข มิ่งขวัญโพธิ์ทอง ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมด้านเทคนิค บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ และ นายมานพ ดีฉนวน รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 (สพร.8) นครสวรรค์ ร่วมมอบหนังสือรับรองการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเตรียมพื้นผิว สำหรับงานซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 1 โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัด คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี, วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง, วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์,สำนักอาชีวศึกษาบัณฑิต,สำนักยุทธศาสตร์พัฒนาและความร่วมมือ, สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ที่เป็นเครือข่ายในการร่วมพัฒนาผู้เรียนด้านตัวถังและสีรถยนต์ อย่างจริงจัง และต่อเนื่องมาโดยตลอด ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

โครงการนิปปอนเพนต์ โปรเตเจ้ ได้รับหนังสือการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเตรียมพื้นผิวสำหรับงานซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 1 ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพฯ ในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 18 คน มีผู้ที่ผ่านการทดสอบในครั้งนี้ จำนวน 9 คน ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ที่เป็นภาคความรู้พื้นฐานการปฎิบัติงานที่จำเป็น คิดคะแนนเป็นร้อยละ20 และ ภาคความสามารถ ทักษะความชำนาญงานการลงมือปฎิบัติ คิดคะแนนเป็นร้อยละ80

สำหรับประโยชน์ของมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพฯ นั้น ในส่วนของแรงงานผู้เข้าทดสอบ สามารถทดสอบความสามารถ และนำแนวทางไปพัฒนาทักษะงานของตนให้ดีขึ้น เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพได้มากขึ้น ในส่วนของผู้ประกอบการ หรือนายจ้างของผู้เข้าทดสอบ สามารถใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตามที่ต้องการ ใช้ในการวางแผนการพัฒนาบุคคลากร พิจารณาผลตอบแทน ช่วยลดอุบัติเหตุและความเสียหายจากการทำงาน เพิ่มผลผลิตของงานในสถานประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2563 โครงการนิปปอนเพนต์ โปรเตเจ้ ได้จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเตรียมพื้นผิวสำหรับงานซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 1จากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสีพ่นซ่อมรถยนต์อันดับหนึ่ง ที่ครองใจผู้ใช้ทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ มาตรฐานฝีมือการทำงานในระบบการซ่อมสีรถยนต์ ซึ่งได้รับการยอมรับและ มีความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนในวงกว้าง

และในปี 2564 นี้ ทางโครงการฯ กำลังดำเนินการเสนอร่างมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพฯ ในสาขาอาชีพ ช่างพ่นสี และจะมีสาขาอื่นๆ เพิ่มเติมให้ครบทั้งกระบวนการงานซ่อมสีรถยนต์อย่างเต็มระบบ เพื่อยกระดับผู้ประกอบอาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ให้มีการรับรองมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากลมากขึ้นในอนาคตต่อไป ตามพันธกิจของ โครงการนิปปอนเพนต์โปรเตเจ้ มุ่งสร้างเยาวชนช่างสี ขับเคลื่อนกำลังพล สู่มืออาชีพ