Home Uncategorized ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนทุนปริญญาโท ต่อเนื่องปีที่ 14

ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนทุนปริญญาโท ต่อเนื่องปีที่ 14

568

นายสุวิทย์ อินทรเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 2 จากขวา) นางศิริกุล ไชยสิงห์ ผู้จัดการภาคนครหลวง 9 สายลูกค้าบุคคล (ขวาสุด) และ นางสาวลลิตา ทองชั่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ซ้ายสุด) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนธนาคาร ร่วมส่งมอบทุนการศึกษาแก่ นางสาวอิสรีย์ แสวงศิริผล (ที่ 2 จากซ้าย) นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้รับมอบทุนในโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ง ธนาคารกรุงเทพ ได้ให้การสนับสนุนทุนแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เพื่อสนับสนุนโอกาสในการสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรและประเทศชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กลาง) ให้เกียรติร่วมรับมอบ ณ ห้อง 403 ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวก่อตั้งขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในปี 2512 เป็นหลักสูตรการศึกษาแบบเต็มเวลา และมีคุณภาพสูง เทียบเท่ามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเดียวกันในต่างประเทศ