Home เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

www.PrintingNewsTH.com หรือ“ข่าวการพิมพ์ออนไลน์” ดำเนินการโดยทีมงานที่อยู่ในวงการสื่อสารมวลชนไทยมากว่า 30 ปี และเกี่ยวข้องกับการทำสื่อสิ่งพิมพ์และงานประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์มากว่า 20 ปี มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ งานวิจัย และทัศนะความเห็นของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อยังประโยชน์แก่สังคมธุรกิจการพิมพ์ไทยโดยรวม

ข้อมูลข่าวสารและทัศนะความเห็นที่นำเสนอ หรือปรากฏมาพร้อมกับสื่อโฆษณาในเว็บไซต์นี้ ทางทีมงานไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และขอสงวนสิทธิ์ในการคัดสรรปรุงแต่งเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  แต่ไม่ถือเป็นบรรทัดฐานความถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วน   ทั้งนี้ การนำข้อความ ข่าวสารและภาพต่าง ๆ  ไปใช้ทั้งในเชิงการศึกษาและพาณิชย์ธุรกิจทุกชนิด สามารถกระทำได้ เพียงอ้างอิงแหล่งที่มา จักเป็นพระคุณยิ่ง

นายขันติ ลาภณัฐขันติ   เจ้าของและบรรณาธิการ

สำนักงานเลขที่ 481/14 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา               เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อส่งข่าวสารและติดต่อโฆษณา โทรศัพท์/ไอดีไลน์  081-205 3615, 082-559 3647      E-mail : [email protected]