Home รอบรั้วธุรกิจ ซี.ซี.เอฟ. จับมือ ดีวี8 ประชาสัมพันธ์เพลง “ต้นกล้าแห่งความรัก”

ซี.ซี.เอฟ. จับมือ ดีวี8 ประชาสัมพันธ์เพลง “ต้นกล้าแห่งความรัก”

110

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณนันชนก มีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายระดมทุนและประชาสัมพันธ์ ตัวแทนมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ร่วมหารือการระดมทุนผ่านสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในห้างสรรพสินค้ากับ คุณณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้า (In-Store Media) เผยแพร่เพลง “ต้นกล้าแห่งความรัก” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “เพาะรัก” ปลูกคน ปลูกอนาคต มอบโอกาสตั้งต้นให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส อาทิเช่น มอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลน สนับสนุนการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยที่บ้าน อบรมทักษะ สร้างงานสร้างอาชีพให้เยาวชนและครอบครัว เสริมความรู้วิถีชีวิตแนวใหม่ให้ปลอดภัยสุขอนามัยที่ดี พัฒนาจิตอาสา แกนนำคุณธรรมความดีให้แก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ ฯ

โอกาสนี้มูลนิธิ ฯ ได้มอบ ‘ชาใบไผ่เพื่อสุขภาพ” BooCha เป็นของที่ระลึกให้ทางแก่บริษัท ฯ ผลิตภัณฑ์จากเด็กและเยาวชนที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กับโรงเรียนและชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ส่งเสริมและพัฒนาโครงการเพิ่มทักษะการสร้างอาชีพให้แก่เด็ก ครอบครัว และคนในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้นักเรียนและคนในชุมชนที่มีความสนใจสร้างอาชีพที่มั่นคงต่อไป