Home สิ่งที่น่าสนใจ ซีอีโอ BGRIM คว้า Entrepreneur of the Year of APEA 2021

ซีอีโอ BGRIM คว้า Entrepreneur of the Year of APEA 2021

719

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้รับการยกย่องจากองค์กรสากล Enterprise Asia  มอบรางวัลทรงเกียรติ Entrepreneur of the Year of APEA 2021”สาขา Energy Industry จากงานประกาศรางวัลAsia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021 Regional Edition ครั้งที่ 15 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30มิถุนายน 2564

รางวัลอันทรงเกียรตินี้ มอบให้เพื่อยกย่องความเป็นผู้นำองค์กรของ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ที่มีความมุ่งมั่นและสามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจให้กับ บี.กริม เพาเวอร์ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาและบริหารงานอย่างยั่งยืนตามหลักการสากล สะท้อนถึงผลสำเร็จในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately) ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งสร้างคุณค่าให้กับสังคมในรูปแบบของ Sustainable Utility Solution Provider ด้วยการผลิตพลังงานที่มีคุณภาพสูง และบริการแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยงานมอบรางวัลในปี 2564 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Great Reset: Towards a Sustainable Recovery” คัดเลือกผู้นำทางธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ จากกว่า 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่แสดงผลงานโดดเด่นและมีความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจจนประสบความสำเร็จในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพื่อสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนอีกทั้งมีความยืดหยุ่นในการปรับตัว โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน

แต่ละปีมีผู้นำองค์กรต่าง ๆ จากภาคเอกชนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลจาก Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากผู้นำในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย มากกว่า 800 รายชื่อ และมีเพียงแค่ 7% ของรายชื่อที่ได้รับการพิจารณาในรอบสุดท้าย  สำหรับปี 2564 มีผู้นำองค์กรที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการพิจารณาเข้ารอบสุดท้าย130 รายชื่อจาก 15 ประเทศ และ มีเพียง 59 รายชื่อได้รับการยกย่องสูงสุด