Home Uncategorized ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโควิด-19 รักษาที่บ้าน ครอบคลุมอะไรบ้าง? คลิกเลย..

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโควิด-19 รักษาที่บ้าน ครอบคลุมอะไรบ้าง? คลิกเลย..

361

ค่าใช้จ่ายสำหรับ ผู้ป่วยรักษาที่บ้าน (home isolation) ใช้อัตราการจ่ายประเภทบริการผู้ป่วยในตาม DRG. และจ่ายเพิ่มเติม การดูแลจะครอบคลุมบริการ ดังนี้

1. การตรวจ RT-PCR. จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,600บาท/ครั้ง และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับบริการตรวจห้องปฏิบัติการฯ อัตรา 600บาท/ครั้ง และค่าเก็บตัวอย่างส่งตรวจอัตรา 100 บาท/ครั้ง

2. ค่าบริการผู้ป่วยเหมาจ่าย 1,000 บาท/วัน ไม่เกิน 14 วัน

3. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ได้แก่ ปรอทวัดไข้ดิจิตอล เครื่องวัด Oxygen Sat ไม่เกิน 1,100 บาท/ราย และค่าอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ ค่าชุด PPE. และค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไม่เกินวันละ 740 บาท/ราย

4. ค่ายารักษาโควิด-19 จ่ายตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท/ราย และ 5.ค่ารถส่งต่อ จ่ายตามจริงตามระยะทางและค่าทำความสะอาด 3,700 บาท/ครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (chest X-ray) 100 บาท/ครั้ง เพื่อคัดแยกความรุนแรงโรคและภาวะปอดอักเสบก่อนเข้าสู่ระบบดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่บ้าน และโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/37/iid/29050