Home Uncategorized ครม. ไฟเขียว หารือ รร. ลดค่าเทอม

ครม. ไฟเขียว หารือ รร. ลดค่าเทอม

678

ครม.เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงาน และผู้ประกอบการ

ในส่วนของการศึกษา ให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หารือกับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อกำหนดแนวทางการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อาทิ พิจารณาให้ส่วนลดเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นกรณีพิเศษ

พร้อมทั้งมอบหมายให้ 2 กระทรวง จัดทำข้อเสนอโครงการในลักษณะที่กำหนดให้รัฐร่วมสมทบภาระส่วนลดให้แก่สถานศึกษาบางส่วน โดยให้รายงานข้อสรุป แนวทางการดำเนินการ และวงเงินที่จะใช้ดำเนินการภายใน 1 สัปดาห์ และเร่งเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนโดยเร็ว

ในกรณีที่สถานศึกษาภาคเอกชนประสบปัญหาทางการเงิน เห็นควรให้ 2 กระทรวง รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการ หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเงิน ให้แก่สถานศึกษาภาคเอกชน ที่มีความเหมาะสมต่อไป