Home สิ่งที่น่าสนใจ ขับเคลื่อน EEC model สร้างคน สร้างงาน

ขับเคลื่อน EEC model สร้างคน สร้างงาน

827

วันนี้ (15 มิ.ย. 64) ดร.อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร (EEC HDC) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ตามแนวทางพัฒนาบุคลากรตรงความต้องการหรือ EEC model ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี

ดร.อภิชาต กล่าวว่า อีอีซี ได้รับความร่วมมือจาก สถาบันไทย-เยอรมันหรือ TGI ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้จับมือกับเอกชน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด หรือ SNC ขานรับนโยบายของ EEC Model โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร EEC Model Type B เป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างบุคลากรยุคใหม่ เรียนรู้-พัฒนาทักษะจากประสบการณ์จริงด้วยการศึกษา และการฝึกอบรมยุคใหม่แบบ EEC Model

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SNC กล่าวว่า ในฐานะสถานประกอบการมีความยินดีที่ได้เข้าร่วมกับโครงการนี้ โดยจะเป็นการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. – 23 ก.ค. 64 ประกอบไปด้วยกลุ่ม 4 กลุ่มหลักสูตร เช่น Injection Moulding Machine (Smart Production), CNC Machine & Robotics, Industrial IoT และ Industrial Robot & Automation System โดยจะมีการฝึกอบรม ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี

ด้าน นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน กล่าวว่า คณะวิทยากรของ TGI ได้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เป็นการพัฒนาทักษะบุคลากรแบบ Demand Driven พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการป้องกัน Covid-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าอบรมและลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ โดย TGI มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของการขับเคลื่อน EEC Model และพร้อมที่จะร่วมการพัฒนาทักษะบุคลากรตามแนวทาง EEC Model ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป