Home ทัศนะ ขอแสดงความยินดี ‘คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล’ ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คนใหม่

ขอแสดงความยินดี ‘คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล’ ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คนใหม่

1448

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ปัจจุบันอายุ 62 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2 , การอบรมหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.52) รวมทั้งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ Director Certification Program (DCP) และ Audit Committee Program (ACP)

ด้านการงานธุรกิจ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวไวเต็ก จำกัด, กรรมการบริหาร บริษัท เพรสทิจ ไดเรคท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท เพรสทิจ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด, บริษัท มิลค์พลัส จำกัด, บริษัท มีเดีย เซคเกอร์ จำกัด และ บริษัท บางกอก บายน์ดิ้ง จำกัด

มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคมที่โดดเด่น ได้แก่ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย 4 สมัย, ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (ส.อ.ท.) 2 สมัย, ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์, รองประธาน ส.อ.ท., ประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย และกรรมการมูลนิธิและสมาคมต่าง ๆ อีกหลายแห่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดให้มีการประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 และทำการเลือกประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คนใหม่ แทนคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ที่หมดวาระลง ผลปรากฏว่า คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ได้รับคะแนนโหวตแบบท้วมท้น  ให้ดำรงตำแหน่งในวาระปี 2565-2567 เป็นประธานสภาฯคนที่ 16